Visita pastoral al Baix Empordà entre els anys 1420-1423


'''D'entre moltes parroquies Llofriu també va ser visitada. - Transcripció del català antic'''.

''Visitada el dilluns 29 de juliol de 1420.''

''Hi troba Vicenç Belipa, que regeix la sagristia amb cura d’ànimes per Berenguer Dolça, titular absent, que viu a Cartellà. Abans hi havia també un benefici de diaconat, però ara no hi ha rendes. El bisbe crida el sagristà a comparèixer d’aquí a quinze dies per justificar-ne l’absència, sota pena de privació del seu benefici i 25 lliures.''

''Inspecciona primer els ornaments sagrats i objectes litúrgics de l’església. Mana fer un tabernacle per al cos de Crist, sota pena d’interdicte, i atorga quaranta dies d’indulgència a tothom que hi col·labori. També concedeix indulgència als benefactors de la construcció d’una custòdia d’argent per a la comunió dels malalts. Visita l’altar major, el de Sant Joan i el de Santa Maria.''



''Interroga el regent que, sobre el respecte als preceptes cristians i al comportament dels parroquians, afirma ser correcte.''

''El bisbe disposa una quantitat de quaranta sous i (...) diners, que reclama la parròquia de Fitor i sobre els quals també diu que hi té dret el sagristà absent, Berenguer Dolça. En aquests moments guarda els diners Miquel Vila, domer de Palafrugell. El bisbe mana que, si d’aquí a la festa de Sant Miquel el sagristà no demostra el seu dret sobre aquesta quantitat, es requisin els diners i es destinin a la construcció del tabernacle de Llofriu.''

''El mateix sagristà Berenguer Dolça havia establert una casa de l’altar de Sant Iolaf a Pere Ferrer, prevere de Palafrugell, per tres sous i sis diners, que acostumava a tenir una mitgera de blat de cens anual. El bisbe revoca l’establiment i destitueix Pere Ferrer fins que es vegi a qui pertany ara i què se’n fa.''