Font del Mas Jofre o Font d'en Catalanet

Descripció i valoració 

Font que es troba en un petit fondal, d'esponerosa vegetació, vers el sector central de la vall de Sobirà (drenada per la riera de les Molleres), a llevant del Mas Jofre, a les terres del qual pertany. Actualment és del tot abandonada, no raja i l'indret i els corriols que hi menen resten envaïts per la malesa. La font rajava en un alt marge, en un mur d'obra agençat a base de gruixos de remolinat, al peu del qual hi ha el brollador ara mig soterrat pel llot. A la part superior de la paret hi destaca una gran làpida de pedra calcària, de contorn corbat, en la qual s'hi llegeix: M.J. / FON DEL MAS JOFRA / 1906. Al costat de la font, en un replà més elevat, hi ha una taula feta amb una mola. 

Notícies històriques 

Aquesta font havia estat molt popular a la rodalia i encara seria, Palafrugell és més coneguda pel nom de "Font d'en Catalanet". Data de l'any 1906.
probablement, recuperable. A la vila de
…La Font d'En Catalanet o d'En Jofre, posada enmig d'una petita vall deliciosa del terme de Llofriu, és d'aigua bona, però es pot dir que ja no existeix (Josep Pla, op.cit. capítol 25 "Les fonts" pàg. 547)

Bibliografia i documentació

  • Josep Pla (1968)
  • Josep Bañeras i Josep Pujol: "Les fonts de Palafrugell". Quaderns de Can Bech. Palafrugell. Febrer-març 1993.  

Enllaços externs